Foto Oscar Lindvall

Motioner till kretsarna

Vad gäller för motioner till kretsarna och hur skriver man en motion?

Motion ska vara kretsen tillhanda senast 31/12.

Vem kan skriva en motion och hur behandlas den?

Att skriva en motion är ett sätt att driva en fråga av principiell karaktär och som är av större allmänt intresse. Alla medlemmar i Jägareförbundet Mitt Norrland har rätt att skriva motion/er till årsmötet i sin krets och till länsföreningens årsstämma.

Motion ska vara kretsstyrelsen tillhanda före utgången av december månad (gäller även motion som riktas till länsföreningsstämma). Det åligger styrelsen att till årsmötet avge yttrande över motion. Motion till kretsens årsmöte och länsföreningsstämma ska vara Jägareförbundets kontor i Sollefteå tillhanda senast den 6 mars. Detta gäller även i de fall kretsens årsmöte avstyrkt motionen.

Riktlinjer för att skriva en motion

En motion ska innehålla följande:

 -Datum

 -Vem ska ha motionen

 -Rubrik

 -Syfte med motionen

 -Vad man yrkar/vill med motionen

 -Vem som skrivit motionen (namn, medlemsnummer och jaktvårdskrets)

 Hur skriver man en motion?

 Rubrik

Skriv en enkel rubrik som beskriver vad motionen handlar om.

Motionstext

Berätta om bakgrunden till förslaget. Vad är möjligheten eller vad är problemet. Presentera förslaget och beskriv vad det går ut på. Använd enkla ord. Argumentera för din sak.

Yrkande

Yrka på vad det är du vill. Formulera dig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill. Skriv ned vad det är för åtgärder som ska vidtas. Tänk efter noga innan du skriver ner att-satsen så att det känns som den rätta lösningen. Det är nämligen att-satsen som är beslutsgrundande. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser. Har du flera förslag som inte berör varandra, skriv i så fall en motion för varje förslag.

Avsändare

Skriv under med ditt namn, medlemsnummer och jaktvårdskrets.

Längst ner på sidan här hittar du länk till kretsarna i Mitt Norrland samt exempel på hur en motion kan se ut.

Senast uppdaterad den 14 jan 2019